Toetsbegrippenlijst | opdendrieberg

opdendrieberg houdt op deze plek een lijst bij van toetsbegrippen.
Deze lijst wordt in een database bijgehouden en eens in de zoveel tijd naar html weggeschreven en dan hier geplaatst.


'

- A -

Absolverend beoordelen

Absolveren betekent kwijtschelden, vrijspreken of voleinden. Absolverend beoordelen is een vorm van summatief beoordelen in speciale situaties, namelijk wanneer men studenten de kans geeft bepaalde (kleine) onderdelen definitief af te ronden in een vroeg en/of afzonderlijk stadium. 
Een voorbeeld hiervan zijn deelkwalificaties die tijdens de opleiding bewezen kunnen worden.

Acceptabiliteit

De mate waarin de toetsing acceptabel is voor studenten, docenten en andere betrokkenen. De mate van acceptatie hangt af van meerdere factoren. In welke mate levert de toets informatie op? Is bij de student alle informatie voorhanden die de best denkbare voorbereidings- en antwoordstrategie mogelijk maakt? Is de toets zodanig opgesteld en worden de resultaten zodanig verwerkt dat iedere student een goede en even grote kans krijgt om zijn kunnen en voortgang te demonstreren? Heeft de toets de juiste lengte met het oog op de beschikbare tijd?

Accreditatie

Het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde maatstaven voldoet. Het keurmerk wordt verleend via toetsing door een externe beoordeling. De accreditatie wordt in opdracht van de instelling door een visiterende en beoordelende instantie uitgevoerd. Het aangrijpingspunt voor accreditatie is de opleiding. Het initiatief voor accreditatie ligt bij de instelling. Accreditatie is in beginsel voorwaarde voor de bekostiging van de opleiding door de overheid, het recht erkende diploma's af te geven en toekenning van studiefinanciering aan studenten.

Adaptief toetsen

Type toetsing, waarbij tijdens de toets het niveau van vragen wordt aangepast aan het toetsproces. Quayn en QuaynOffline kennen uitgebreide mogelijkheden hiervoor. Het gaat hierbij zowel om adaptief op toetsniveau (na afloop op basis van een score een vervolgtoets klaarzetten) als op itemniveau (niveau van de toets veranderen na een in te stellen aantal vragen).

Afbeelding in tekstvak

In QuaynOffline Editor kan in elke tekstvak een afbeelding van het type JPG of GIF worden ingevoegd. Deze afbeeldingen gaan mee met exports naar sommige elo's, naar de QuaynOffline HTML5 export.

Afnamewachtwoord

Wachtwoord waarmee de cursist kan starten in Quayn en de QuaynOffline Afspeler. Dit wachtwoord wordt ingesteld in Quayn of de QuaynOffline Editor of QuaynOffline Admin en is door de projectbeheerder, met voldoende rechten, te wijzigen. Ook kan dit met het programma QuaynOffline Afspelerwachtwoord door de docent opgevraagd en desgewenst gewijzigd worden.

Afstudeeropdracht

Vormt het laatste toetsmoment van de opleiding. Er wordt van de student verwacht dat hij zelfstandig een voor het beroep relevante vraag kan formuleren en beantwoorden. Door de manier waarop de student de opdracht of het onderzoek opzet, uitvoert en evalueert laat hij zien dat hij over de beroepscompetenties van de professional beschikt.

Algemene leerdoelen

Omschrijving in concrete en operationele termen van wat de student aan het eind van een onderwijsleerperiode moet kunnen.

Analyseren

Ontleden, essentiële elementen kunnen identificeren, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, verbanden kunnen zien en hieruit conclusies kunnen trekken. Als het analytisch vermogen getoetst wordt, kijkt men in de regel naar de mate waarin de student essenties zoals achterliggende motieven, oorzaken en vooronderstellingen op het spoor komt. Ook of de student de relaties tussen die essenties kan beschrijven in duidelijke, concrete en specifieke bewoordingen.

Analysewachtwoord WTA

Wachtwoord waarmee (een deel van) de inhoud van een WTA-uitslagbestand kan worden beveiligd. Dit wachtwoord is in een project aan te brengen via QuaynOffline Editor of QuaynOffline Admin.
ASCIIMath
Scriptingtaal voor het invoeren van (wiskundige) formules in Quayn en QuaynOffline.

Assessment

Letterlijk vertaald uit het Engels is assessment een synoniem van beoordeling. In Nederland en Vlaanderen wordt de term assessment vaak gebruikt als synoniem voor performance assessment, ook wel authentieke beoordeling genoemd. Zoals Elshout-Mohr en anderen (2001), die assessment definiëren als het multidimensioneel beoordelen van de geschiktheid van een persoon voor een (toekomstige) maatschappelijke taak of functie.

Assessor

Is een ander woord voor beoordelaar. Als over een assessor gesproken wordt, gaat het vaak om een docent of externe deskundige die de student beoordeelt, die de student vaak nog niet eerder heeft begeleid bij het vak of onderdeel waar hij op wordt getoetst.

At random afnemen

QuaynOffline is geschikt voor het willekeurig laten aanbieden van items uit een databank. Dit kan ook at random per metadataveld, waarbij exact bepaald kan worden hoeveel vragen per metadataveld moeten worden aangeboden.
Auteurrol
Rol binnen Quayn, waarbij je als auteur toetsvragen ontwikkelt en daarbij samenwerkt met een redacteur.
Meer hier over in het Cursusboek Quayn - deel II - hoofdstuk 2

Authenticiteit

Staat voor echtheid. Is belangrijk omdat bij toetsing in toenemende mate waarde wordt gehecht aan verschillende dimensies van authenticiteit: De toets zelf is gebaseerd op echt, authentiek materiaal (bijvoorbeeld bij een casustoets) Het toetsproduct is echt, is afkomstig van degene die het gemaakt heeft (bijvoorbeeld bij een portfolio). De toets wordt afgenomen in een authentieke context (op locatie) dit is een situatie die lijkt op de beroepspraktijk.

 

- B -

Basisinstellingen

Binnen Quayn en de QuaynOffline Editor de gegevens, die noodzakelijk zijn om binnen een project automatisch een IEEE LOM NL omschrijving te kunnen aanmaken. Voor het beschrijven van velden als 'Vakgebied' en 'Leerniveau' wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde VDEX-lijsten van de Vereniging Edustandaard.

Begrippenkoppeling

Quayn en QuaynOffline kennen de mogelijkheid een begrippenlijst, zoals gemaakt met QuaynOffline Converter, te koppelen aan een project. Elk begrip in de lijst wordt in het project daarna volautomatisch een hyperlink. Aan elk begrip kan een uitleg, een synoniem, het tegenovergestelde, een voorbeeldzin en maximaal zes bronnen worden gekoppeld. Het is zo mogelijk complete woordenboeken aan diagnostische toetsen en aan projecten te koppelen.

Begrippenlijst

Een woorden- of begrippenlijst uit QuaynOffline Converter kan als bron aan een toets worden gekoppeld in QuaynOffline, maar ook als woordenboek. In het laatste geval ontstaat in de toets volautomatisch een hyperlink, voor de woorden die in het woordenboek voorkomen.

Belasting

In Quayn en QuaynOffline Editor op te stellen verwachting van de tijd die de cursist nodig zal hebben om dit item te kunnen maken. Na het selecteren van een deelproject, wordt de totaal te verwachten tijdbelasting voor het gehele project getoond. In QuaynOffline Editor kunt u het toekennen van punten, strafpunten, tijdlimiet en belasting automatiseren door standaardwaardes per item op te geven. Via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten kunt u de gewenste waardes opgeven. Tijdens het opbouwen van een project kunt u per item hier nog van afwijken.

Beoordelen

Het toekennen van een (waarde)oordeel aan een toetsresultaat.

Beoordeling

Beoordelen is het analyseren van de toetsresultaten ten opzichte van een norm. In de praktijk wordt er ook vaak de waardering aan gekoppeld. Deze waardering kan uitgedrukt worden in een cijfer of in een verbale kwalificatie (bijvoorbeeld voldoende). Men kan bij de beoordeling al of niet meten. De meting levert een (ruwe) score op die geen waardering inhoudt, maar de basis vormt voor het beoordelingscijfer en/of de verbale kwalificatie. Als er voorafgaand gemeten wordt, vormt de beoordeling een onderdeel van de toetsing (= meten, beoordelen, waarderen).

Beoordelingscriterium

Een beoordelingscriterium is een kenmerk waarop gedragingen en gedragsproducten beoordeeld worden.

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een toets die bestaat uit een gesprek tussen beoordelaar en student.

Beroepsproduct

Staat voor een product waar in het werkveld vraag naar is. Voorbeelden van beroepsproducten zijn: een nieuwe applicatie in de IT-wereld, een nieuwe methode om een tweede taal te verwerven, een bepaalde dieetaanpak om op gewicht te blijven. Zie ook toetsvorm Projectopdracht.

Beroepsvaardighedentoets

Een toets die zo is geconstrueerd dat beoordeeld kan worden of de student specifieke beroepsvaardigheden correct, compleet en efficiënt kan toepassen. Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets.

Beroepsvraagstuk

Vraag van het werkveld over specifieke problemen of dilemma's van professionals bij de uitoefening van het beroep. Een beroepsvraagstuk heeft een onderzoekscomponent in zich: door het vraagstuk op te lossen c.q. hanteerbaar te maken wordt de body of knowledge vergroot. Zie ook toetsvorm Projectopdracht en Afstudeeropdracht

Bestuderen

Met aandacht lezen, de betekenis van iets (een tekst, een beeld, een situatie, enzovoorts) willen doorgronden.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid is de mate waarin men staat kan maken op meetresultaten, dat wil zeggen de mate waarin de scores consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn, kortom vrij van meetfouten. Bij een betrouwbare meting zal het resultaat dus niet beïnvloed mogen zijn door storende factoren met betrekking tot de toets, kandidaat en beoordelaar zoals het tijdstip van de toetsafname, de specifieke vormgeving van de toets, pech of geluk met de vragen.

Betrouwbaarheid (van toetsen)

Een toets moet betrouwbaar zijn: de toetsresultaten moeten niet het gevolg zijn van toevalstreffers of dom geluk hebben. De vragen moeten zo opgesteld zijn, dat bij beoordeling geen twijfel kan bestaan over het goed of fout zijn van een antwoord (i.e. de vragen zijn differentiërend). Als er verschillende beoordelaars zijn dan moeten zij bij het toepassen van de scoringsregels tot redelijke overeenstemming komen.

Bindend studieadvies

Het advies dat iedere student aan het eind van de propedeuse krijgt vanuit de opleiding over het al dan niet voortzetten van de studie. Zie verder de onderwijs & examenregeling (OER).

Blokhandeling

In Quayn en QuaynOffline Editor de functie waarmee binnen een project items gekopieerd, verwijderd, gewist en verplaatst kunnen worden. Dit is de enige optie waarmee de volgorde van items binnen een project kan worden gewijzigd. Toegankelijk via Item | Blokhandelingen.

Blokkeren

In Quayn en QuaynOffline  is het mogelijk elk ander programma, buiten QuaynOffline Afspeler of de QuaynBrowser om, te blokkeren. Alleen via een wachtwoord kan men het programma daarna verlaten.

Body of Knowledge

Het terrein waaraan een beroepsgroep haar kennis, inzichten, methodische invalshoeken ontleent. Dit kennisdomein kan meerdere (wetenschappelijke) disciplines (vakgebieden) beslaan - maar bestaat ook uit de vastgelegde ervaringen van een beroepsgroep. Voorbeelden: Tot de body of knowledge van de student behoort agologie, (leer)psychologie, vrijetijdswetenschappen, overheidsbeleid, verschillende methoden opbouwwerk enz. Tot de body of knowledge van de civiel ingenieur behoort toegepaste mechanica, bouwtechniek, architectuur/stedenbouwkunde, bouwplaatsmanagement, bouwmeten, enzovoorts.

Bron

In Quayn en QuaynOffline een aan een item te hangen extern bestand, benodigd voor de cursist om een vraag te kunnen beantwoorden of een stuk leerstof te kunnen bekijken. Quayn en QuaynOffline Editor ondersteunen alle typen bronnen: tekst, beeld, geluid, video, spreadsheets, presentaties, pdf-documenten, websites tot en met YouTube- en Google Maps-bronnen. Het hangt van het type export af welke bronnen bruikbaar zijn. Bij desktop- en netwerkafname zijn alle bronnen bruikbaar, binnen elo's veelal alleen afbeeldingen en binnen de HTML5-WebPlayer en SCORM de meest gebruikte online te gebruiken bronnen als JPG, GIF. MP3, FLV-video en webbronnen.

Bullet

Binnen Quayn en de QuaynOffline Editor kunnen opsommingstekens worden gemaakt in elk tekstvak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het font Wingdings.

 

- C -

Calculator

Quayn en QuaynOffline kennen twee ingebouwde rekenmachines. Per item kan bepaald worden of die gebruikt mag worden of niet. Er is een eenvoudige en een wetenschappelijke rekenmachine beschikbaar. Bij Open items kan naast het antwoord ook elke berekening worden meegenomen in het antwoordvak.

Casustoets

Een casustoets is een toets waaraan één of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus, ook wel case of geval genoemd, is een op de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende, en de laagste toetsscore waaraan een voldoende wordt toegekend.

Cijferbepaling

Ook wel: cesuurinstelling. In Quayn en de QuaynOffline Editor is het mogelijk een cesuur in te stellen voor een toets. Aan de hand hiervan wordt tijdens de digitale afname het eindcijfer berekend. Wordt gebruikt binnen Quayn en de QuaynOffline Afspeler en de HTML5-Webplayer (binnen SCORM).

Co-makership

Specifieke aanduiding van de samenwerkingsvorm tussen opleiding en de beroepspraktijk. Doel van de co-makerships: werken aan vragen en opdrachten van een bedrijf (comaker) op zo`n manier dat de student producerend leert en in de reallife situatie zijn competenties ontwikkelt. Het begrip co-maker wordt niet op alle opleidingen gebruikt. Zie ook toetsvorm Projectopdracht

Combinatievraag

Een combinatievraag is een gesloten vraag waarbij de kandidaat de juiste combinatie(s) moet maken uit twee gegeven groepen elementen.

Commentaar

Binnen Quayn en QuaynOffline een instelling, die het mogelijk maakt na het goed of verkeerd geven van een antwoord, de cursist een commentaar te geven bij het gegeven antwoord. Deze optie kan worden aan- en uitgezet. In Quayn en QuaynOffline kan na elke juist en onjuist antwoord een eigen commentaar worden gegeven. Deze optie kan worden aan- en uitgezet. Dit werkt binnen Quayn en de QuaynOffline Afspeler en de HTML5-Webplayer.

Competentie

Een competentie is een interne bekwaamheid om extern gedrag te vertonen dat voldoet aan externe normen. Ook wel: Een integraal geheel van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- en/of wetenschappelijke context adequaat weet in te zetten. Competenties zijn leer- en ontwikkelbaar. Voor een succesvolle hbo-carrière moet de student op hbo-niveau functioneren. Ook heeft de student persoonlijke eigenschappen nodig als geloof in eigen kunnen, creativiteit, passie, incasseringsvermogen, sensitiviteit en inzet. Competenties hebben alleen betekenis in specifieke beroepssituaties. Competenties hebben altijd betrekking op handelingen die door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. Dat gebeurt vanuit een bepaalde beroepsrol (adviseur, ontwerper, behandelaar).

Competentiegericht onderwijs

Onderwijsvorm waarin doelstellingen zijn geformuleerd in termen van beroepscompetenties en authentieke (levensechte) taken en beroepspraktijksituaties de steigers vormen voor het curriculum.

Competentieprofiel

Verzameling van alle competenties die met elkaar gezichtsbepalend zijn voor een opleiding, een bedrijf of instelling.

Competentiestructuur

Quayn en QuaynOffline ondersteunen alle eisen voor het afnemen van toetsen en examens op basis van competenties. Elk item kan gemetadateerd worden op basis van maximaal 25 velden, waaronder competentie, kerntaak en werkproces. Het is daarmee geheel geschikt voor de nieuwe MBO competentiestructuur die per 2010 is ingevoerd.

Crashpad

Een in QuaynOffline Admin door de systeembeheerder van schrijfrechten (voor cursisten) te voorzien pad, waar QuaynOffline Afspeler zogenaamde crashbestanden kan wegschrijven. Tijdens de afname van een project wordt hier voor elke cursist na elk item het resultaat opgeslagen. Dit maakt het mogelijk voortijdig projecten af te breken en later verder te gaan en voor het herstarten van een project na een netwerk- of pc-probleem.

Crebonummer

Verplicht nummer op examens binnen het MBO. QuaynOffline ondersteunt alle eisen voor het afnemen van examens en is geheel geschikt voor de nieuwe MBO competentiestructuur die per 2010 is ingevoerd.

Criteriumgericht interview

Halfgestructureerd beoordelingsgsprek over de competenties van de student, gekoppeld aan situatie(s) waarin de student zijn competenties heeft laten zien. Het gesprek vormt de laatste stap in de procedure om te komen tot een beoordeling van competenties.

Cursistlijst

Binnen QuaynOffline een al dan niet gecodeerd bestand, waarmee cursisten QuaynOffline Afspeler kunnen opstarten. Een ongecodeerde lijst kan gemaakt worden in elk administratieprogramma of Microsoft Excel. Een gecodeerde lijst met persoonlijke wachtwoorden kan enkel ontwikkeld worden in de QuaynOffline Converter.

 

- D -

Diagnostische toets

Is vooral bedoeld als evaluatie-instrument om te kunnen bekijken hoe ver iemand op een bepaald moment is. Op basis van de toetsresultaten kan de student zien wat er nog moet gebeuren om het einddoel te bereiken.

Discrete leerdoelen

Omschrijving van noodzakelijke vakspecialistische kennis en vaardigheden waarover de student na een bepaalde periode moet beschikken. Voorbeelden hiervan zijn: Een databaseontwerp kunnen opzetten. Alle stappen van projectmatig werken aantoonbaar kunnen zetten. Over bepaalde anatomische kennis beschikken.

Discrete toetsing

Toetsing gericht op de beoordeling van welomschreven kennis of bepaalde vaardigheden. De toets vormt meestal het sluitstuk van een onderwijs- of instructieperiode waarin bepaalde leerstof is behandeld of bepaalde vaardigheden zijn getraind.

Dublin-descriptoren

Vijf onderdelen, beschreven door de NAO, het Nederlands Accreditatie Orgaan, als vertaling vanuit de Europese definitie van Bachelor en Master niveau, om het niveau van Bachelor en Master vast te leggen.De vijf onderdelen zijn: kennis en inzicht, toepassen kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden.

 

- E -

EC, ECTS

European Credit respectievelijk European Credit Transfer System. ECTS is het systeem waarmee credits (EC’s, studiepunten) worden toegekend. In Europees verband is afgesproken dat een studiejaar 60 en een semester 30 credits kent.

EduStandaard

Voorheen een vereniging van (onderwijs)instellingen, uitgeverijen en onderwijsvakbonden, die zich tot doel stelt internationaal beschikbare open standaarden beschikbaar te stellen voor Nederlandse instellingen. www.edustandaard.nl. Nu onder beheer van de stichting Kennisnet.

Eindbeoordeling

Quayn en QuaynOffline staan diverse soorten van eindbeoordeling toe: - Cijfer [op basis van ingestelde cesuur] - Uitslag in percentagevorm - Voldoende of onvoldoende - In tekstvorm op basis van percentages - Als afbeelding - Als geluidsbestand.

Einddoeltoets

Zie Voortgangstoets.

Eindgesprek

Afsluitend gesprek. Meestal het laatste gesprek na een project, stageperiode of aan het eind van een opleidingstraject. Zie ook toetsvorm Portfolio assessment en Afstudeeropdracht.

Enkelvoudige vraag

Een enkelvoudige vraag is een vraag die niet gesplitst is in deelvragen en die één enkel antwoord vereist. Dit in tegenstelling tot een meervoudige vraag.

Essay

Toetst hogere cognitieve vaardigheden (Bloom: toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren). De student krijgt één of meerdere open vragen voorgelegd die hij (meer of minder) uitvoerig moet beantwoorden. Beoordeling van een essay gebeurt aan de hand van vooraf vastgestelde normen en antwoordmodellen.

Evalueren

De waardebepaling, het belang en/of de betekenis van iets (in)schatten. Voor beroepskrachten heeft evalueren vaak de invulling van: terugkijken en nagaan of de verwachting die men van tevoren had ook overeenkomt met de feitelijke gang van zaken. Wat ging er wel en niet goed en waar had dat mee te maken.

EVC

EVC staat meestal voor Eerder of Elders Verworven Competenties, ook komt voor Erkenning van reeds Verworven Competenties. Met EVC’s kunnen studenten certificaten of vrijstellingen krijgen voor één of meer onderdelen van een opleiding of een examen. Dit is mogelijk dankzij eerder opgedane werkervaring of eerder gevolgde opleidingen. Dank zij deze certificaten en vrijstellingen kan vervolgens een verkort opleidingtraject gevolgd worden door bijvoorbeeld zij-instromers.

Examen

Een examen is een door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek van een kandidaat, die aan de hand van hem verstrekte opdrachten een aantal prestaties moet leveren, op grond waarvan hem met inachtneming van bepaalde prestatie-eisen en beslissingsregels een bewijs kan worden uitgereikt waaraan bepaalde rechten of bevoegdheden kunnen worden ontleend.

Exporteerbaarheid

Binnen QuaynOffline Editor de functie waarmee voor het open staande project gekeken kan worden welke items wel of niet zullen mee gaan met welke type ort, bijvoorbeeld naar een elektronische leeromgeving. Toegankelijk via Project | Overzicht | Exporteerbaarheid.

Exporteren

QuaynOffline Editor kent zeer uitgebreide exportmogelijkheden. Meestal wordt een ZIP aangemaakt met IMSmanifest, maar er kan ook zonder compressie worden geëxporteerd. Tijdens de export worden gebruikte bronnen verzameld en meegenomen. Bij orts naar internet, worden toetsen omgezet naar IMS QTI (sommige elo's) of WinToetsXML (Quayn en QuaynOffline). Alle types exports zijn later weer inleesbaar in de QuaynOffline Editor. Bij exports naar IMS QTI gaan daarbij allerlei projectinstellingen verloren.

Externe opdracht

Een opdracht die verstrekt wordt door een instelling of organisatie en daar ook door de studenten wordt uitgevoerd. De opdracht wordt meestal uitgevoerd in een projectgroep van meerdere studenten. Sommige opleidingen stimuleren dat een projectgroep bestaat uit studenten van verschillende opleidingen. De opdracht wordt uitgewerkt in een eindproduct en een presentatie hiervan vindt plaats in de instelling of organisatie. Niet alle opleidingen werken met externe opdrachtgevers. Voorbeeld waar dat wel gebeurt: de agogische opleidingen. Zie ook toetsvorm Projectopdracht.

 

- F -

Feedback: hoe heb ik het gedaan?

De term feedback verwijst naar een terugkoppeling. Het geeft de student inzicht in het huidige niveau van zijn prestatie. De meest beperkte feedback is feedback bestaande uit alleen een oordeel over hoe competent de student op dat moment is (Kulhavy & Stock, 1989). 

360° feedback

Beoordeling door iedereen die de cursist in die situatie ‘kent’. Feedback, wordt gevraagd aan betrokkenen: superieuren, opdrachtgevers, collega’s, ondergeschikten, klanten, enzovoort. Een van de belangrijkste oogmerken van het instrument is om mensen te confronteren met en bewust te maken van hoe zij in de ogen van anderen in en buiten de organisatie functioneren, en te laten zien wat daarin hun sterkten en zwakten zijn. 
Feedforward: Wat is de volgende stap?

Feedback is het meest effectief als de onderbouwing wordt uitgebreid met oplossingen en suggesties ter verbetering (Elder & Brooks, 2008; Narciss & Huth, 2004). 

Feed-up: waar ga ik naartoe?

Om feedback te kunnen toepassen is het belangrijk dat de student zicht heeft op het te behalen doel. Door transparant te zijn over de beoordelingscriteria en wijze van beoordeling krijgt de student inzicht in dit doel (Sadler, 2010; Wang & Li, 2011). 

Font

Alle kenmerken die de weergave van tekst bepalen. Quayn en QuaynOffline ondersteunen alle basisfonts en tevens fontgrootte en fontkleur. Projecten zijn via een enkele handeling om te zetten naar elke verschijningsvorm.

Formatief

Formatieve toetsen zijn vooral bedoeld als evaluatie-instrument om te kunnen bekijken hoe ver iemand op een bepaald moment is. Op basis van de toetsresultaten is te zien waar de cursist staat en wat er nog moet gebeuren om het einddoel te bereiken. Zie ook toetsvorm Diagnostische toets.

Formules

In QuaynOffline Editor is het mogelijk (wiskundige) formules op te nemen. Dit gebeurt via de scripttaal ASCIIMath.

 

- G -

Gamevragen

QuaynOffline kent diverse ingebouwde games. Deze games kunnen gevoed worden met eigen leerstof, aan te maken met QuaynOffline Converter. De games kunnen als itemtype op elke plek in een project worden aangeroepen.

Geïntegreerd beoordelen

Een geïntegreerde beoordeling geeft zicht op het geheel van een prestatie, op de samenhang tussen de verschillende deelprestaties en op aspecten van de houding en visie van de student die niet zijn af te leiden uit de afzonderlijke deelprestaties.

Generaliseerbaarheidscoëfficiënt

Een generaliseerbaarheidscoëfficiënt is een maat voor de betrouwbaarheid van een toets waarin verschillende variantiebronnen verwerkt kunnen zijn. Een variantiebron die vrijwel altijd in de coëfficiënt verwerkt is, is de mate van overeenstemming tussen beoordelaars.

Genereren

Optie in QuaynOffline Editor om op basis van een woorden- of begrippenlijst een toets te genereren. Goed in te zetten bij de moderne vreemde talen. Is voorzien van standaard startzinnen voor talen als Engels, Frans, Duits, Nederlands en Fries.

Gesloten vraag

Een gesloten vraag is een itemtype waarbij de kandidaat moet kiezen uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden die vooraf gegeven zijn. Gesloten vragen worden ingedeeld in: meerkeuzevraag, combinatievraag, waar/onwaarvraag, en stellingvraag.

Groepsopdracht

Opdrachten waar studenten in groepen producten maken. Niet alleen het product maar ook of juist het proces om tot een product te komen is onderdeel van de beoordeling. Belangrijke aandachtspunten bij groepsopdrachten: - Welke afspraken maakt een groep om tot resultaat te komen. - Wat is ieders eigen aandeel in het totale werkproces. - Welke mogelijkheden hebben de individuele groepsleden om hun persoonlijke leerdoelen te realiseren binnen het werken aan de groepsopdracht.

 

- H -

Handelingstoets

Toets die zo is opgezet dat alle uit te voeren handelingen geobserveerd en beoordeeld kunnen worden. Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets.

 

- I -

Idioomgenerator

Optie in QuaynOffline Editor om op basis van een woorden- of begrippenlijst een toets te genereren. Goed in te zetten bij de moderne vreemde talen. Is voorzien van standaard startzinnen voor talen als Engels, Frans, Duits, Nederlands en Fries.

IEEE LOM

Open standaard voor het beschrijven van de inhoud van een ZIP-package. QuaynOffline  ondersteunt IEEE LOM NL, de afspraak zoals vastgelegd binnen de (voorheen) Vereniging EduStandaard.

IMS QTI

IMS QTI 2.1 is bedoeld voor het uitwisselen van toetsen tussen meerdere platformen. QuaynOffline kent op dit moment een export en import naar en van IMS QTI 1.2 in het onderdeel QuaynOffline Editor en Converter. Hierbij wordt een IMS-package aangemaakt met toets-xml, ieee lom-xml, een ims-manifest en alle gekoppelde bronnen.

Inhoudsvaliditeit

Zie Validiteit.

Inlogafbeelding

Voor QuaynOffline Afspeler een afbeelding die bij de start van QuaynOffline Afspeler getoond moet worden in plaats van de ingebouwde afbeelding. U stelt dit in via QuaynOffline Afspeler40.ini in QuaynOffline Admin. Via deze grafische instelling, kunt u het programma een eigen look geven die bij uw instelling, afdeling of vakgebied hoort.

Instroombeoordeling

Zie Assessment en Intake assessment.

Intake assessment

Het beoordelen van (zij-)instromers bijvoorbeeld al dan niet met behulp van toetsen, portfolio en performance assessment, waarmee informatie wordt verzameld die als basis kan dienen voor de beslissing over plaatsing van een student in een opleiding en de inrichting van het leerproces van een student.

Intaketoets

Is gericht op het toetsen van de mate waarin kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten van competenties (bij de start van een opleiding) die aanwezig zijn of nog ontbreken. De intaketoets kan zowel een diagnostische als een selecterende doelstelling hebben. Maar in beide gevallen levert de intaketoets feedback aan de student zelf en / of informatie aan de opleiding over het startniveau van de student. Zie ook toetsvorm Intaketoets.

Integratieve toetsing

Toetsing gericht op de beoordeling van de wijze waarop de student er in slaagt om kennis, inzichten, houding en vaardigheden te integreren wat tot effect heeft dat de student in een bepaalde situatie adequaat handelt.

Interbeoordelaarsovereenstemming

De interbeoordelaarsovereenstemming geeft de mate van overeenstemming aan tussen beoordelingen van twee of meer beoordelaars die dezelfde prestatie beoordeeld hebben. Interne consistentie.

Intersubjectieve beoordeling

Subjectieve beoordeling die gedeeld wordt onder beroepsbeoefenaars en tot stand is gekomen op basis van uitwisseling van meningen en argumenten

Intersubjectiviteit

Is het verschijnsel dat beoordelingen van twee of meer beoordelaars over een gedrag of product met elkaar overeenstemmen.

Intervisie

Onderwijsvorm waarin studenten onderling reflecteren op hun professionele ontwikkeling. Aandachtspunten hierbij zijn: - Analyse van praktijksituaties. - licitering van eigen taken, verantwoordelijkheden, dilemma's. - Bewustwording van keuzes die de student maakt. Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht.

Invulvraag

Een vorm van de Open vraag. In Quayn en QuaynOffline worden onderscheiden: Woordvraag Getalvraag, Gatentekstvraag, Open vraag.

Item

Een item is een vooral bij meerkeuzetoetsen gebruikt synoniem van vraag.

Itemanalyse

Zie bij Toetsanalyse.

Itembank

Een zeer grote (digitale) verzameling vragen die voor een bepaalde toets geselecteerd en gebruikt kunnen worden. Hiervan wordt vaak gebruik gemaakt bij de Voortgangstoets.

 

- J -

 

- K -

Kennis

Kennis is van declaratieve en procedurele aard en is domeinspecifiek. Het is kennis van begrippen en hun onderlinge verbanden, feitenkennis omtrent personen, dingen, plaatsen, objecten, gebeurtenissen en kennis van (discipline)specifieke procedures en bewerkingen. In taxonomieën worden verschillende niveaus van kennis aangegeven.

Kennistoets

Is gericht op het toetsen van de mate waarin de student bepaalde kennis heeft verworven. Het gaat hier om discrete leerdoelen in de vorm van begrips- of feitenkennis (herkenning en reproductie). De kennistoets kan zowel losstaand zijn, als een onderdeel vormen van een meeromvattende toets; kan formatief en summatief van aard zijn.

Koppelen

Binnen Quayn en de QuaynOffline Editor de optie om een reeks items aan elkaar te koppelen. Tijdens het uitfilteren en bij opties als 'Items door elkaar' zullen deze items altijd op volgorde bij elkaar blijven.

 

- L -

Lay-outs

Quayn en QuaynOffline kennen per itemtype een reeks van te kiezen lay-outs. Hierbij worden het vraagvak en de antwoord- en bronnenvakken steeds op een andere manier ingedeeld en getoond. Deze lay-outs gaan verloren bij exports naar onder meer IMS QTI, Kahoot, Socrative en iSprin Quiz, maar gaan wel weer mee naar HTML5 en naar SCORM.

Leerdoelen

Leerdoelen geven aan wat de student in een bepaalde periode wil bereiken. Een goed geformuleerd leerdoel voldoet aan de volgende eisen: Als het gaat om welk gedrag de student moet kunnen vertonen dan is dat beschreven in observeerbare activiteiten. Als het gaat om welke kennis, inzichten of vaardigheden de student verworven moet hebben, dan is dat zo concreet mogelijk benoemd.

Leerdossier

De bewijsstukken die de student in een bepaalde opleidingsperiode heeft verzameld. Het leerdossier kan bestaan uit: feedback van collega's, opdrachtgevers, docenten, verslagen, producten waar de student zeer trots op is, reflectieverslagen enzovoort. Zie ook toetsvorm Portfolio assessment.

Leerniveau

Het type onderwijs waarvoor een project of toets is bedoeld. QuaynOffline Editor maakt hierbij gebruik van een VDEX-lijst.

Leerweg(on)afhankelijke toets

Een leerwegafhankelijke toets is een toets die direct voortvloeit uit en aansluit bij de leerweg (onderwijsprogramma) die door een student gevolgd is. Een leerwegonafhankelijke toets is een toets die door studenten gemaakt kan worden ongeacht het voorafgaande leerproces dat ze hebben doorlopen om bepaalde leerdoelen te bereiken. Dezelfde medische voortgangstoets kan bijvoorbeeld aan verschillende medische faculteiten worden toegepast.

Lettersets

Speciaal voor wie ordeningsvragen voor kinderen wil maken, hebben we een zestal grafische lettersets meegeleverd van letters en combinatie van letters. Hiermee zijn snel grafisch mooie ordeningsvragen te maken. De lettersets worden mee geïnstalleerd, maar zijn ook online vanuit onze website te downloaden.

Licentiecode

QuaynOffline werkt met een jaarlijks in te voeren licentiecode. In de code zit het debiteurennummer van de instelling verwerkt en tevens de datum waarop de licentie afloopt. De licentiecode wordt (onzichtbaar) opgeslagen in elk project en toets. Binnen DRP kan men zo zien met welke licentie elk project is gemaakt. Misbruik van licenties wordt gemeld aan de directie van de instelling die dit betreft.

Logboek

Wordt gebruikt om bepaalde aspecten van het leerproces te noteren, bijvoorbeeld: - Hoe heeft de student een bepaalde competentie verworven. - Welke problemen waren er om op te lossen. - Wat heeft de student in een bepaalde periode geleerd. Het bijhouden van een logboek helpt om op een goed niveau te kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling. Zie ook toetsvorm Reflectieopdracht.

 

- M -

MAC

Type computer van het bedrijf Apple. Quayn draait op een pc, laptop, MAC en Chromebooks. QuaynOffline draait niet op een MAC, maar alleen op een pc of laptop met Windows. 

Makerwachtwoord

Binnen QuaynOffline Editor het wachtwoord waarmee elk project is te beveiligen. In te stellen via QuaynOffline Editor en QuaynOffline Admin. Is de beheerder zijn/haar wachtwoord kwijt, dan kan dat enkel worden achterhaald, door een verzoek tot toezending ervan bij DRP neer te leggen. DRP bepaalt of zij dat wachtwoord wel of niet wil verstrekken. De gebruiker dient hiervoor zijn/haar TST-project te sturen naar info@drp.nl.
Map
Binnen Quayn een methode van het ordenen en indelen van itembanken en toetsen.

Masterproef

Aanduiding voor het maken van een belangrijk product, een eindproduct waarmee de student bewijst dat hij een professioneel werk- en denkniveau heeft bereikt. Zie ook beschrijving toetsvorm Afstudeeropdracht.

Meeliften

Als individu meedrijven op de groepsresultaten zonder daar zelf inspanningen voor te verrichten.

Meerkeuzevraag

Een meerkeuzevraag is een vraag waarbij de student het goede antwoord moet bepalen uit verschillende alternatieven. De meerkeuzevraag wordt ook genoemd: multiple-choicevraag. Bij uitzondering worden wel meerkeuzevragen geconstrueerd waarbij meer dan één antwoord goed is.

Meermeerkeuzevraag

Een variant op de meerkeuzevraag, waarbij er meerdere antwoorden goed kunnen zijn.

Meervoudige vraag

Een meervoudige vraag is een vraag die opgesplitst is in verschillende onderdelen. Er worden twee soorten meervoudige vragen onderscheiden, namelijk vragen die antwoorden opleveren die onafhankelijk van elkaar zijn (serievragen) en vragen waarin antwoorden gevraagd worden die afhankelijk zijn (samengestelde vragen).

Memo

Mogelijkheid binnen Quayn en de QuaynOffline Editor om bij een item een opmerking achter te laten, bedoeld voor de redactie. De redactie kan op haar beurt ook weer een reactie achterlaten, zodat binnen een project snel gezien kan worden welke items nog aandacht vereisen. Memo's kunnen worden afgedrukt en ook worden verwijderd. Memo's gaan op en neer mee.

Metadata

Het geheel van trefwoorden, gekoppeld aan een item (intern) of als IEEE LOM aangebracht (op projectniveau). Intern zijn er 25 metadatavelden mogelijk, op basis waarvan deelprojecten kunnen worden uitgefilterd.

Metadatalijst
Een voorgestructureerde lijst van veldnamen, te koppelen aan een toets, tijdens het bouwproces binnen Quayn of QuaynOffline. Te maken en in Excel en met de Converter om te zetten naar XML.

Mindmappen

Een methode die de student helpt de theorie die hij moet leren te visualiseren en in schema te brengen. Op internet zijn gratis demoversies van mindmap software te vinden. Een mindmap is ook handig bij het opzetten van een metadatastructuur.

Monitoring

De uitoefening van voortgangscontrole op een (werk/studie)proces. Tijdig kunnen we signaleren waar afwijkingen van de plannen optreden.

MoSoft

Eenvoudig toetsprogramma, in het verleden regelmatig gebruikt binnen de praktijkvakken van het VMBO. De toetsen kunnen in VRG-formaat worden ingelezen in QuaynOffline Editor.

 

- N -

Nesting

Quayn en QuaynOffline kennen 26 metadatavelden voor het metadateren van items binnen een project. Diverse velden zijn genest. Dit betekent dat het volgende veld een deelveld is van het vorige. Zo zijn Boek - Editie - Hoofdstuk - Paragraaf en Subparagraaf genest, maar ook Kerntaak en Werkproces en Onderwerp en Subonderwerp. De nesting speelt een rol bij het uitfilteren van projecten en bij het metadateren via keuzelijsten en VDEX-lijsten. Geneste velden horen onlosmakelijk bij elkaar en hebben een interne relatie.

Niveau

Binnen Quayn en QuaynOffline is het mogelijk elk item te metadateren op vijf niveaus. Dit veld speelt een rol bij het uitfilteren van projecten en ook bij het afnemen als adaptieve toets, waarbij tijdens het afnemen van niveau kan worden gewisseld.

 

- O -

OAT, Over-All-Toets

Een toetsvorm waarin wordt nagegaan in welke mate leerlingen de kennis die ze verworven hebben, kunnen toepassen in nieuw aangeboden situaties. Er worden nieuwe (multidisciplinair samengestelde) probleemsituaties voorgelegd die geïnterpreteerd en opgelost moeten worden. Beoordeling van een project gebeurt vaak aan de hand van het door de groep opgeleverd product en het procesverslag. In de OAT wordt de mate getoetst waarin de student individueel in staat is de in het project opgebouwde kennis ook in andere situaties toe te passen (wendbaarheid of transfer).

Objectiviteit

Is de mate waarin de toetsuitslag onafhankelijk is van storende invloeden vanwege beoordelaars.

OER

De afkorting OER staat voor onderwijs- en examenreglement. Er bestaan wettelijke voorschriften voor de inhoud van en de procedures rond het OER.

Open vraag

Een open vraag is een itemtype waarbij de student zelf het antwoord moet formuleren. Voor de correctie van dit soort vragen dient er vooraf een modelantwoord of beoordelingscriteria te zijn ontwikkeld. Open vragen kunnen naar gelang de lengte van het antwoord onderverdeeld worden in: invulvraag, aanvulvraag, kort-antwoordvraag, lang-antwoordvraag en opstelvraag.

oTo

Eenvoudig toetsprogramma, in het verleden in gebruik in enkele praktijkvakken van het VMBO. Toetsen kunnen (XML) worden ingelezen in QuaynOffline Editor.

 

- P -

Parallelle toetsen

Toetsen die dezelfde leerdoelen meten en gelijk zijn in betrouwbaarheid, gemiddelde score en variantie.

Peer assessment

Peer assessment is een toetsvorm waarbij studenten elkaar beoordelen, idealiter op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als de studenten zijn opgesteld. Deze vorm van toetsing wordt met name ingezet voor diagnostische toetsing.

Performance assessment

Meten van de vaardigheid in het toepassen van aanwezige kennis, procedures en dergelijke. Assessoren observeren en scoren. Zie ook Assessment.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Een (al dan niet digitaal) document waarin de student zijn eigen ontwikkelplannen formuleert. De student houdt zijn vorderingen bij en geeft aan waar hij de komende periode aan wilt werken. Een POP wordt vaak gebruikt bij voortgangsgesprekken met een studieloopbaanbegeleider of bij functioneringsgesprekken met een projectbegeleider.
Persoonsgericht feedback
Is gericht op de ‘persoon’ van de student. Denk bijvoorbeeld aan opmerkingen als ‘Wat ben je toch een slim kind’ of negatief ‘Jij bent echt een sloddervos’. Hoewel dit soort feedback vaak wordt gegeven, leidt het veelal nooit tot verbeterde resultaten. Feedback moet zich focussen op hetgeen waar de student controle over heeft, zodat hij zich hierop kan ontwikkelen.

PGO-opdracht

Is een opdracht die de kern van het probleemgestuurd onderwijs vormt. De opdracht is in de regel een casus die een probleem, situatie of gebeurtenis beschrijft vanuit de werkelijke context en is geconstrueerd vanuit leerdoelen. De student lost de casus op door de zevensprong toe te passen. Zie ook toetsvorm Casustoets.

Plan van aanpak

Geeft aan waar aan gewerkt gaat worden door een individu of groep, hoe er gewerkt gaat worden, wie betrokkenen zijn, wat iedere betrokkene bij zal dragen aan het geheel, welke randvoorwaarden en kwaliteitscriteria belangrijk zijn en waar gewerkt wordt. Het plan van aanpak vormt in de regel de start voor het werken aan een projectopdracht.

Portfolio

Een portfolio is een verzameling ‘bewijsmateriaal’ van de student, waarin hij kan aantonen dat hij de vereiste inhouden en competenties van een bepaalde opleiding beheerst. Een ontwikkelingsgericht portfolio toont behalve het leerresultaat ook het leerproces van een student. Portfolio kan voor zowel begeleiding als beoordeling worden ingezet. Een assessment-portfolio is dat bewijsmateriaal waarmee de student op een bepaald moment bepaalde competenties of kwalificaties wil bewijzen en dat hij voorlegt aan de assessoren voor beoordeling. Een portfolio-assessment is dan de beoordeling van dat bewijsmateriaal voor de assessoren. Hierbij vindt in de praktijk bijna altijd een gesprek (criteriumgericht interview) plaats. Het portfolio kan worden gebruikt als bewijs voor bereikte competenties. Daarnaast is het ook zeer geschikt om de eigen ontwikkeling van de student te plannen, te volgen en daarop te reflecteren. De derde functie is de showcase, waarin de student het beste van zichzelf laat zien. Bewijzen van ontwikkeling worden getoetst met het portfolio assessment. De showcase kan de student gebruiken voor sollicitaties e.d.

Portfolio assessment

Toets waarbij de student aantoont een bepaald competentieniveau te hebben behaald aan de hand van bewijslast uit zijn portfolio. En/of toets waarin de student zijn competentieontwikkeling laat zien. Zie ook toetsvorm Portfolio assessment.

Positiebalk

Als deze optie wordt aangezet in Quayn en QuaynOffline, krijgt de cursist in de Quayn Webplayer of QuaynOffline Afspeler, geheel bovenaan, een balk te zien waarop afleesbaar is welke vragen men al wel of niet heeft gemaakt. Standaard staat deze balk uit.

Practicumopdracht

Een opdracht die zo geconstrueerd is dat het mogelijk is om de vaardigheden die in het voorafgaande practicum zijn geoefend, te toetsen en te beoordelen. Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets.

Praktijkbegeleider

Begeleider op de werkvloer bij de stage- en praktijkopdracht, vaak een directe collega of leidinggevende. Begeleidt de student op zijn stageplek en beoordeelt zijn functioneren tijdens de stage van de student.

Presentatie

Een presentatie is een mondelinge toetsvorm met veelal als opbouw: presentatie, ophelderen tekstuele onduidelijkheden en inhoudelijke discussie.
Procesgerichte feedback
Richt zich op het onderliggende proces die aan de taak ten grondslag ligt. Denk daarbij aan de manier waarop de student zijn eigen fouten opspoort of in welke volgorde hij komt tot een oplossing van een vraagstuk. Terugkoppeling op dit procesniveau leert studenten hoe zij leren en is ook toe te passen bij andere taken of opdrachten.

Probleemdefinitie

Een zo precies mogelijke omschrijving van wat in die situatie, in die context het probleem nu eigenlijk is. Het hoort thuis in het rijtje: probleemoriëntatie, probleemdefinitie, probleemaanpak/ probleemoplossing.

Professionele houding

De houding die de professional typeert, die past bij de beroepsuitoefening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: dienstverlenend zijn, afspraken nakomen, rustig blijven bij calamiteiten en niet je hoofd verliezen, betrokkenheid tonen bij een bepaalde situatie maar toch ook afstand kunnen houden.

Professionele standaards

Iedere beroepsgroep heeft opvattingen over wat goed/juist/waar is. Die opvattingen zijn vaak vastgelegd. Maar ze leven ook door in de waarden en normen van een beroepsgroep.

Project

Binnen Quayn en QuaynOffline de benaming voor elke digitale les of toets die wordt aangemaakt.

Project Instellingen

Vele tientallen instellingen die het proces van toetsen binnen Quayn en de QuaynOffline Afspeler beïnvloeden.

Projectenpad

Een in Quayn of QuaynOffline Admin door de systeembeheerder aan te wijzen pad in een netwerk, waar de cursist bij het starten van QuaynOffline Afspeler alle projecten en toetsen zal vinden. Vanuit dit pak wordt aanbevolen de mappen aan te maken voor afdelingen en vakken.

Projectmatig werken

Doelgericht en systematisch volgens een aantal stappen werken aan de oplossing van een probleem. In algemene zin zijn de volgende stappen te onderscheiden:

Probleemoriëntatie 
Analyse van de achtergronden van het probleem 
Probleemdefinitie 
Doelen formuleren 
Plan van aanpak maken 
Plan van aanpak uitvoeren 
Controleren en beoordelen 
Evalueren.

Projectmatrijs

Ook wel: toetsmatrijs. Reeks van instellingen binnen de afdrukwizard van Quayn en de QuaynOffline Editor , waarmee volautomatisch bij een af te drukken toets ook de toetsmatrijs wordt afgedrukt.

Projectopdracht

Is gericht op de wijze waarop de student een beroepsprobleem of vraag oplost met gebruikmaking van de 'juiste' kennis, vaardigheden en inzichten. De projectopdracht is gebaseerd op vragen vanuit het werkveld. Door de opdracht adequaat uit te voeren laat de student zien dat hij kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten kan integreren in professionele situaties. Door de projectopdracht uit te voeren verwerft de student bepaalde beroepscompetenties

Projectuitslag

Quayn en de QuaynOffline Afspeler slaat een uitslag op als intern gecodeerd WTA-bestand. Dit bestand is enkel te openen binnen QuaynOffline Analyse.

Punten aanbrengen

Functie binnen Quayn en de QuaynOffline Editor, waarmee in een project zonder punten per item, al die punten in één keer achteraf kunnen worden aangebracht. Dit gebeurt op basis van een zelf op te geven lijst van standaardpunten per itemtype.

Punten en strafpunten

In Quayn en de QuaynOffline Editor kunt u aan elk item punten en en soms ook strafpunten toekennen. Punten worden gegeven als de gehele vraag goed is. Strafpunten leveren een minpunt op ten op zichte van de ingestelde punten, als een deel van het antwoord niet juist was. In Quayn en de QuaynOffline Editor kunt u het toekennen van punten, strafpunten, tijdlimiet en belasting automatiseren door standaardwaardes per item op te geven. Via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten u u de gewenste waardes opgeven. Tijdens het opbouwen van een project kunt u per item hier nog van afwijken.

 

- Q -

Quayn
Veel gebruikt online toetsplatform in Nederland.
QuaynOffline
Offline variant van Quayn. Kunnen volledig los van elkaar functioneren. Verschenen: eind 2019.

QuaynOffline Admin

Onderdeel van QuaynOffline, bedoeld voor de systeembeheerder. Via dit programma kunnen netwerkinstellingen worden ingesteld, maar ook batchhandelingen worden uitgevoerd en gebruikerslogs worden ingezien.

QuaynOffline Afspeler

Het afname-onderdeel van QuaynOffline, te gebruiken op een PC of in een netwerk. Dit onderdeel slaat een uitslag op in een gecodeerd analysebestand. Dit bestand is weer in te kijken met het onderdeel QuaynOffline Analyse.

QuaynOffline.ini

Bestand waarin de pc- en netwerkinstellingen voor QuaynOffline Afspeler zijn vastgelegd.

QuaynOffline Analyse

Het analyse-onderdeel van QuaynOffline. Hierin zijn met QuaynOffline Afspeler afgenomen toetsen en projecten terug te zien en de uitslagen op toetsen te bekijken.

QuaynOffline Editor

Het itembeheeronderdeel van QuaynOffline. Hierin worden projecten gemaakt en van hieruit wordt geëxporteerd.

Question Mark

Wereldwijd veel gebruikt toetsprogramma voor het hoger onderwijs. Toetsen, vanuit dit programma geëxporteerd naar QML, kunnen in QuaynOffline Editor worden ingelezen.

 

 

- R -

Random toetsen

Quayn en QuaynOffline kennen uitgebreide mogelijkheden voor het at random kiezen van vragen, al dan niet op basis van een op te geven metadataveld. Vragen en antwoorden kunnen ook automatisch worden gehusseld tijdens de afname.

Reflecteren

Nadenken over eigen optreden: welke aspecten (persoonlijke inzichten, gevoelens en wensen) speelden een rol bij wat er gebeurde. Nadenken over de eigen inbreng van de student door deze te vergelijken met mogelijke andere benaderingswijzen (uit de literatuur, eerdere ervaringen, ervaringen van anderen). Opgedane kennis en inzichten, gevoelens en wensen structureren om de eigen inbreng professioneler te maken, met het oog op toekomstig handelen in nieuwe situaties. (Elshout-Mohr).

Reflectieopdracht

Gericht op het toetsen van reflectievaardigheden. De opdracht kan gekoppeld zijn aan verschillende studieonderdelen zoals: intervisie, supervisie, werken in projecten.

Representativiteit

De toets is representatief voor het gehele leerstofgebied dat getoetst moet worden. Alle leerstof komt gelijkmatig aan de orde.

Restricties

In Quayn en QuaynOffline kan aan een digitaal af te nemen toets een reeks van beperkingen worden opgegeven. Zo kan exact worden bepaald van wanneer tot wanneer een toets geopend en gemaakt mag worden. Binnen Quayn of QuaynOffline de mogelijkheid bij afname op PC of in een netwerk of via Quayn, de beschikbaarheid te beperken tot een exact in te stellen periode. Ook de maximaal toegestane duur van de toets in te stellen.

Resultatenpad

Een via QuaynOffline Admin door een systeembeheerder op te geven pad waar binnen een netwerk een toetsuitslag of projectresultaat mag en kan worden weggeschreven. Docenten hebben op dit pad geen invloed, maar kunnen voor eigen projecten wel een subpad en de naam van het uitslagbestand opgegeven.

Rit-waarde

De Rit-waarde is een psychometrische waarde van een item. De Rit-waarde is de correlatie tussen het item en de gehele toets. De waarde geeft aan in hoeverre het item hoog- en laagscorende studenten onderscheidt ofwel discrimineert. De Rit-waarde kan een waarde tussen 0 en 1 aannemen.

RTTI

RTTI is een manier om toetsvragen in te delen. R = Reproductie, het stampwerk T1 = Toepassen in een bekende situatie T2 = Toepassen in een nieuwe situatie I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen

 

- S -

Sanctionerend toetsen

Sanctionerend toetsen heeft gevolgen voor de formele studievoortgang. De toets is een van de elementen in de besluitvorming omtrent de toekenning van studiepunten. De termen summatief en selectief toetsen worden ook gebruikt.

SCORM

Deze verzameling van open standaarden maakt het mogelijk een webtoets online af te nemen binnen een elektronische leeromgeving. Quayn en de QuaynOffline Editor kan wegschrijven naar SCORM 1.2 en 1.3 [2004]. Hierbij gaat de HTML5 Quayn Webplayer mee als afspeler.

Scriptie

In de regel een schriftelijk werkstuk dat de student schrijft ter afsluiting van zijn studie. De scriptie is een deel van een afstudeerproject.

Selecterend

Als een toets selecterend is, geeft dat bij voldoende resultaat toegang tot een volgend studieonderdeel of de volgende periode.

Selectief toetsen

Zie Sanctionerend toetsen.

Self assessment

Is bedoeld om jezelf de gelegenheid te bieden om tot een goed oordeel over de kwaliteit van het eigen handelen te komen. Zo ontwikkelt de cursist beoordelingscriteria en kan hij zich daarover verantwoorden. De opleidingen hebben vaak bepaalde regels en procedures ontwikkeld voor self assessments die vooraf bekend gemaakt worden.

Skills Lab

Is gericht op het aanleren en toepassen van handelingsvaardigheden (skills). Omdat het niet altijd mogelijk en wenselijk is om handelingsvaardigheden in de (stage)praktijk te oefenen wordt een reallife situatie gesimuleerd, het lab(oratorium). Voorbeeld is een skillslab 'vervangen van een infuus' bij de opleiding Verpleegkunde. Zie ook toetsvorm Vaardigheidstoets.

SMART Senteo

Systeem van stemkastjes, waarbij cursisten via hun eigen kastje meerkeuze- en getalvragen kunnen beantwoorden. QuaynOffline Editor kan vragen naar dit formaat exporteren. Tevens kunnen analyses terug ingelezen worden in QuaynOffline Analyse.

Snelmenu

Binnen QuaynOffline Editor een reeks van knopjes op het scherm, waarmee de volgende functies toegankelijk zijn: Item Instellingen, Voorbeeld en Spraakopname.

Spelling

QuaynOffline Editor is voorzien van tientallen spellinglijsten voor het uitvoeren van spellingcontrole. Uiteraard zijn Nederlands, Engels en Fries aanwezig maar ook Middelnederlands, voor het checken van middeleeuwse geschriften. QuaynOffline maakt gebruikt van een eigen spellingchecker. Eigen lijsten zijn te maken en bestaande lijsten zijn aan te passen via QuaynOffline Spelling, onderdeel van ons programma 

Spiegel

Is een diagnostische toets die alle studenten binnen de Hogeschool van Amsterdam afleggen bij de start van hun studie. Geeft de student tijdig informatie over zijn sterke en zwakke kanten gerelateerd aan het gekozen beroep en de beroepsopleiding en het geldend onderwijsconcept. Input voor de studie(loopbaan)begeleiding en het studieplan. Zie ook toetsvorm Intaketoets.

Sprongen

Mogelijkheid binnen QuaynOffline om afhankelijk van een gegeven antwoord naar een ander item te springen. Op deze wijze kunnen adventure-achtige projecten en enquêtes worden ontwikkeld.

Stage- en praktijkopdracht

Is gericht op de toetsing van het beroepsmatig handelen in de praktijk. De student werkt in een instelling of loopt daar stage, waar hij taken en opdrachten uitvoert. De opdrachten zijn, afhankelijk van de fase in de opleiding, van een lager of hoger complexiteitsniveau. De beoordeling van het eindresultaat is te vergelijken met die van het project- (product en procesbeoordeling), maar heeft een integratiever en daarmee complexer karakter door de real-life-situatie. De student wordt beoordeeld op zijn beroepsmatig handelen, zijn professionele attitude, het kunnen functioneren als werknemer (in spé).

Stam

Binnen Quayn en de QuaynOffline Editor de benaming voor het vraagvak.

Standaardwaardes tijd en punten

In QuaynOffline Editor kunt u het toekennen van punten, strafpunten, tijdlimiet en belasting automatiseren door standaardwaardes per item op te geven. Via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten u u de gewenste waardes opgeven. Tijdens het opbouwen van ene project kunt u per item hier nog van afwijken.

Studeerbaarheid

Een opleidingsprogramma is studeerbaar wanneer er geen duidelijke belemmeringen vallen te constateren in de afstemming op de aanleg, voorkennis en leervermogen, op de interesse en eigen doelen van de student en als er voldoende rekening is gehouden met omgevingsfactoren.

Studievorderingenbeleid

Het studievorderingenbeleid bevat de omschrijving en verantwoording van de planning en onderwijsorganisatie rondom toetsen, om te bevorderen dat studenten hun studie kunnen afronden via een zo efficiënt mogelijke studieloopbaan. Het studievorderingenbeleid maakt deel uit van de onderwijs- en examenregeling.

Subscript

Techniek waarbij één of meer karakters iets verlaagd ten opzicht van de basislijn worden getoond. Quayn en QuaynOffline ondersteunen subscript bij het afdrukken, in netwerktoetsen en alle vormen van online toetsen.

Summatieve toets

Een toets die aan het eind van een studieonderdeel/studieperiode plaatsvindt, met als doel het geven van een eindcijfer en bijbehorende studiepunten. Zie ook Sanctionerend toetsen.

Superscript

Techniek waarbij één of meer karakters iets verhoogd ten opzicht van de basislijn worden getoond. Quayn en QuaynOffline ondersteunen superscript bij het afdrukken, in netwerktoetsen en alle vormen van online toetsen.

Supervisieverslag

Verslag van de rol van de student als supervisant waarin hij laat zien dat: - Hij praktijksituaties kan analyseren. - Eigen taken, verantwoordelijkheden, dilemma`s onderkent. - Hij bewust is van keuzes die hij maakt en zich daarover kan verantwoorden.

Supervisor

Begeleider vanuit de opleiding tijdens de stage- of praktijkopdracht van de student. Tijdens de stage zijn er begeleidingsbijeenkomsten (supervisie) op school waar de student met zijn supervisor en 2 of 3 medestudenten reflecteert op zijn stage of op werk en waar de student terecht kan met problemen die betrekking hebben op zijn stage of werk.

 

- T -
Taakgerichte feedback
Is gericht op het uitvoeren van de taak. Deze vorm is zeer effectief, omdat de student gerichte informatie krijgt over het presteren bij het werken aan een taak (Hattie & Timperley, 2007). Feedback op taakniveau is helemaal effectief wanneer deze de student ook zicht geeft welke effectieve strategieën hij kan inzetten om zijn leerdoel (nog) beter te realiseren.

Taxonomie

Een taxonomie van onderwijsdoelstellingen is een classificatieschema waarin de categorieën een hiërarchische relatie vertonen.

Terugbladeren

Optie in Quayn en QuaynOffline, die het de cursist mogelijk maakt door een toets te bladeren. Staat de optie aan dat na het geven van een antwoord getoond wordt of dat goed of fout was, dan kan na bladeren een antwoord niet meer worden verbeterd.

Terugkoppeling

Zie Feedback.

Test

In het Nederlands is een onderscheid in zwang geraakt tussen het uit het Engels overgenomen woord 'test' en het woord (studie)toets. Onder test verstaan we instrumenten voor het meten van psychologische karakteristieken van mensen, voor zover ze niet direct door opzettelijke inspanningen (bijvoorbeeld onderwijs) zijn beïnvloed. Voorbeelden zijn intelligentietests en persoonlijkheidstests. Ze zijn in de regel bestemd voor gebruik door professioneel geschoolden in de testpsychologie.

Tijd en punten

In Quayn en de QuaynOffline Editor kunt u het toekennen van punten, strafpunten, tijdlimiet en belasting automatiseren door standaardwaardes per item op te geven. Via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten u u de gewenste waardes opgeven. Tijdens het opbouwen van ene project kunt u per item hier nog van afwijken.

Tijdslimiet

Aantal secondes dat een cursist over dit item mag doen. Is de tijd voorbij, dan is verdere beantwoording niet meer mogelijk. Het is in te stellen of de cursist daarna handmatig of automatisch naar het volgende item zal gaan. Via de laatste optie zijn ook diashows te maken. In QuaynOffline Editor kunt u het toekennen van punten, strafpunten, tijdlimiet en belasting automatiseren door standaardwaardes per item op te geven. Via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten kunt u de gewenste waardes opgeven. Tijdens het opbouwen van een project kunt u per item hier nog van afwijken.

Tip

Binnen Quayn en QuaynOffline een instelling die het mogelijk maakt na het verkeerd geven van een antwoord, de cursist een tip en herkansing aan te bieden. Is daarna alsnog het antwoord goed, dan krijgt de cursist nog 50% van het ingestelde maximaal te halen punten voor dat item. Deze optie kan worden aan- en uitgezet.

Tip en herkansing

In een Quayn- of QuaynOffline-toets kan na elk onjuist antwoord een eigen tip worden gegeven. De cursist krijgt daarna nog één keer een kans, waarna de cursist door gaat en/of nog het commentaar bij het dan gegeven antwoord krijgt. Deze optie kan worden aan- en uitgezet. Dit werkt binnen QuaynOffline Afspeler, Quayn en QuaynOffline SCORM.

Toets

Een (studie)toets is een instrument voor het meten van iemands prestaties die het resultaat zijn van studie en/of onderwijs.

Toets

Een instrument om studievorderingen vast te stellen. Het instrument kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van wat men precies getoetst wil hebben. Er zijn globaal gezien 15 toetsvormen die ieder voor zich geschikt zijn om na te gaan of de student bepaalde competenties beheerst, c.q. bepaalde kennis, vaardigheden of houdingsaspecten ontwikkeld heeft.

Toetsanalyse

Een toets- of itemanalyse is een berekening van indices waarmee de psychometrische kwaliteit van de toets en de items kan worden beoordeeld via de resultaten van een groep personen in een bepaalde gebruikssituatie. Door het berekenen van gemiddelde score, standaarddeviatie, betrouwbaarheid en standaardmeetfout, wordt informatie verkregen over de kwaliteit van de toets en door het berekenen van de p-waarde , a-waarde en Rit-waarde wordt informatie verkregen over de kwaliteit van elk item.

Toetsbeleid

Het geheel aan keuzen terzake strategische, kwaliteits- en organisatorische vragen. Het maakt onderdeel uit van de verantwoording van het toetsplan.

Toetsconstructie

Om een toets te kunnen construeren, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen.

Toetscyclus

De toetscyclus omvat het gehele proces rondom een toets. Hij bestaat uit de volgende stappen: ontwerpen van de toets, constructie van de vragen, samenstellen van de toets, afnemen van de toets (meten), analyseren van de toetsresultaten (beoordelen), sanctioneren van de toetsresultaten (waarderen), en evaluatie van de toets.

Toetsen

Het geheel van meten, beoordelen en waarderen van een geleverde prestatie. Het proces is nader uitgewerkt in de toetscyclus.

Toetsinstrument

Zie Toetsvorm.

Toetskader

De context waarbinnen getoetst en beoordeeld wordt. De maatschappelijke ontwikkelingen in denken over onderwijs, het wettelijk kader en daarbinnen aangegeven voorschriften zoals accreditatie, het instellingsbeleid en opleidingsbeleid vormen het kader (de context) waarbinnen de toetsing zich dient te bewegen.

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs is een tabel waarin voor één bepaalde toets aangegeven wordt hoe de vragen behorende bij bepaalde doelstellingen worden verdeeld over tenminste twee dimensies: (vak)inhoudscategorieën en niveaucategorieën (bijvoorbeeld kennis, toepassing, inzicht). QuaynOffline Editor kent een toetsmatrijs afdrukoptie via Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker | Via wizard | Uitgebreid.

Toetsmethode

De meest elementaire wijze van toetsen. Hiermee worden elementen bedoeld waaruit toetsvormen of toetsinstrumenten kunnen worden samengesteld. De elementaire toetsmethoden zijn: Meerkeuzevraag, Open vraag, Interactieve vraag (meestal mondelinge dialoog van vraag en antwoord, kan ook computersimulatie zijn), Observatie van gedrag, Werkstuk, Learner report of leeractiviteitendagboek, Biografische gegevens, zoals bibliotheekbezoek, logins op webpagina’s, deelname aan socioculturele activiteiten, presentielijsten, enzovoorts.

Toetspad

Oude benaming voor wat sinds QuaynOffline 'Projectenpad' heet. Een in QuaynOffline Admin door de systeembeheerder aan te wijzen pad in een netwerk, waar de cursist bij het starten van QuaynOffline Afspeler alle projecten en toetsen zal vinden. Vanuit dit pak wordt aanbevolen de mappen aan te maken voor afdelingen en vakken.

Toetsplan

Een toetsplan is een systematische beschrijving van alle toetsen van een opleiding.

Toetsselectie

Quayn en QuaynOffline kennen diverse vormen van selectie, van handmatig, volledig at random tot via een uitgebreide query. In het laatste geval moet elk item zijn voorzien van metadata.

Toetsservicesysteem

Een toetsservicesysteem is een zelf ontwikkeld of aangekocht digitaal systeem waarmee bijna alle aspecten van toetsing (constructie, afname, scoring, analyse, en terugkoppeling) ondersteund worden. De mogelijkheden van de software liggen vooral op het gebied van schriftelijke toetsen.

Toetsvorm

Een toetsvorm is een concreet middel of concrete werkwijze om te toetsen en kan bestaan uit meerdere toetsmethoden. Om het grote aantal toetsvormen inzichtelijk en overzichtelijk te maken, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende toetsmethoden. Hiermee worden elementen bedoeld waaruit toetsvormen samengesteld zijn.

Transfer

Het vermogen om bestudeerde kennis en methodes op nieuwe situaties toe te passen. Voor het HBO staat transfer in het perspectief van opleiden voor nieuwe en veranderende werksituaties.

TST-bestand

Het formaat waarin QuaynOffline Editor projecten en toetsen wegschrijft. QuaynOffline Afspeler kan deze TST bestanden afspelen in een netwerk of op een pc. Een TST bestand is een gecodeerde database in een geheim formaat.

Tussenvoegen

Optie binnen Quayn en de QuaynOffline Editor, waarmee tussen twee items een item kan worden ingevoegd. Dit gebeurt op de plek waar u staat, waarna alle andere vragen een plek opschuiven.

 

- U -

Uitgeverijen

DRP werkt met Quayn nauw samen met een reeks van uitgeverijen. Er zijn inmiddels miljoenen toetsvragen beschikbaar in eigen XML-formaat.

 

- V -

Vaardigheid

In Quayn en QuaynOffline het metadataveld waarmee items zijn in te delen op praktische vaardigheden.

Vaardigheidstoets

Gericht op het toetsen van de mate waarin de student (vak)technische vaardigheden of (discipline) specifieke procedures en bewerkingen beheerst. Het gaat hier dus om operationele vaardigheden die ook afzonderlijk getraind kunnen worden.

Validiteit

De validiteit van een toets is de eigenschap dat de toets meet wat de constructeur bedoeld heeft ermee te meten. Aangezien een toets veel en uiteenlopende bedoelingen kan hebben, zijn er evenzoveel validiteiten te onderscheiden, die een toets in verschillende mate kan bezitten. In de literatuur komen veel verschillende benamingen en definities van validiteiten voor. Predictieve validititeit is de relatie tussen de toets en een criterium. Inhoudsvaliditeit van een toets is de eigenschap dat de vragen een representatieve steekproef vormen van alle mogelijke vragen over het betreffende opleidingsonderdeel.

Validiteit (van toetsen)

De validiteit van een toets geeft aan of de toets wel daadwerkelijk meet wat hij dient te meten. Als de toets moet gaan over de mate waarin men het handboek Economie goed begrepen heeft, dan kunnen daar geen vragen tussendoor komen die aan recente krantenartikelen refereren. Ander belangrijk punt is dat de vragen over de te toetsen onderwerpen evenwichtig zijn opgebouwd. Dus niet alle vragen over het laatste deel van het boek, maar evenwichtige spreiding over alle hoofdstukken van het boek.

VDEX

Afspraak binnen IMS voor het eenduidig beschrijven van vocabulaires. VDEX staat voor: Vocabulary Definition Exchange. QuaynOffline maakt gebruik van een reeks VDEX-lijsten. Voor meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/IMS_VDEX.

Virtual Business Case

Vorm van een projectopdracht, waarbij in de regel sprake is van een opdrachtgever uit de praktijk. Zie ook toetsvorm Projectopdracht.

Voorlezen

Quayn en QuaynOffline kunnen teksten – vragen en antwoorden, commentaar, tips – automatisch voorlezen. Het gaat daarbij offline o.a. om ClaroRead, Sprint Plus en TextAloud. Let er hierbij op dat het voorleesprogramma wordt gestart alvorens QuaynOffline Afspeler wordt gestart. Quayn leest online  voor via Readspeaker.

Voortgangstoets

Een voortgangstoets is een diagnostische en/of sanctionerende toets op het eindniveau van de opleiding. De toets wordt periodiek afgenomen bij de studenten van de gehele opleiding. Hij geeft de student feedback over zijn ontwikkeling en groei naar het einddoelniveau van de opleiding. Wordt ook wel einddoeltoets genoemd.

VRG-bestand

Binnen QuaynOffline het opslagtype voor een los item. Deze items kunnen later op elke plek binnen een project worden ingevoegd. In de -versie schrijven deze items als sjabloon in het itemkeuzevenster. Handig voor het eenmalig maken van ingewikkelde vragen, die u later zal willen hergebruiken.

 

- W -

Waar/onwaarvraag

Een waar/onwaarvraag is een gesloten vraag, waarin een uitspraak als waar of onwaar gekenmerkt moet worden.

Wachtwoordafbeelding

Voor QuaynOffline Afspeler een afbeelding die bij de start van het wachtwoordvenster in QuaynOffline Afspeler getoond moet worden in plaats van de ingebouwde afbeelding. U stelt dit in via QuaynOffline.ini in QuaynOffline Admin. Via deze grafische instelling kunt u het programma een eigen look geven die bij uw instelling, afdeling of vakgebied hoort.

WinToetsXML

Omdat de open standaard IMS QTI voor ons te weinig mogelijkheden gaf, hebben we zelf een XML-format ontwikkeld voor het beschrijven van toetsen. De XML-opbouw is vrij toegankelijk voor andere ontwikkelaars. WinToetsXML wordt gebruikt door de HTML5-Webplayer en binnen SCORM-packages.

WTA-bestand

Formaat van een uitslagbestand, weggeschreven door QuaynOffline Afspeler en uit te lezen via QuaynOffline Analyse. Dit bestand is beveiligd met een wachtwoord en intern gecodeerd. Het openen van het bestand in databaseprogramma's is niet mogelijk.

 

- X -

 

- Y -

YouTube

Filmpjes vanuit deze site kunnen als bron worden geïntegreerd in een project. Hierbij wordt de embedded code bij het filmpje gebruikt, zodat enkel het filmpje in een project zal worden getoond en niet de website zelf.

 

- Z -

Zelfanalyse

Is gericht op: de eigen inbreng, optreden in een bepaalde situatie ontleden om na te gaan wat er precies gebeurde, wat mogelijke alternatieven waren geweest en wat de student in het vervolg wil doen om professioneler te handelen.

Zelfregulatie

Zelfregulatieve vaardigheden hebben betrekking op de manier waarop de student zijn eigen leerproces kan sturen. Het gaat om vaardigheden zoals: doelen stellen, je oriënteren, plannen, monitoren, een diagnose kunnen maken, evalueren en reflecteren.
Zelfregulerende feedback
Gaat over de wijze waarop studenten hun handelen monitoren en reguleren. Expliciete aandacht voor metacognitieve vaardigheden helpt studenten om hun werk beter aan te pakken. Een student leert door deze feedback om zelfstandiger te leren.

Zelfsturing

Het vermogen om zelfstandig te leren en leer- en denkstrategieën uit te voeren. Hoe beter de student in staat is om zelfstandig leeractiviteiten uit te voeren, des te beter is hij in staat om: richting te geven aan zijn eigen studie/werk door het stellen van heldere en haalbare doelen en het maken van gerichte keuzes tijdens de opleiding, de stage of de praktijk.

'